Thông báo về việc lựa chọn đăng ký ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên khóa 2023

11/09/2023 - Lượt xem: 6232

Nhà trường ban hành thông báo số 200/TB-NTT ngày 11/09/2023 về việc lựa chọn đăng ký ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên khóa 2023.