Thông báo về thời khóa biểu và đăng ký học phần cho Tân sinh viên khóa 2023 - Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 1 năm 2023)

11/09/2023 - Lượt xem: 15145

Nhà trường ban hành thông báo số 201/TB-NTT ngày 11/09/2023 về thời khóa biểu và đăng ký học phần cho Tân sinh viên khóa 2023 - Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (Đợt 1 năm 2023).