Thông báo về lệ phí đăng ký xét tốt nghiệp

03/03/2023 - Lượt xem: 7208

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  27 /TB-NTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về lệ phí đăng ký xét tốt nghiệp

Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp hằng năm của Trường đại học Nguyễn Tất Thành;

Thực hiện theo Quy chế thu, chi nội bộ của Trường đại học Nguyễn Tất Thành;

 Nhà trường thông báo về lệ phí xét tốt nghiệp cho sinh viên các trình độ Đại học, Cao đẳng cụ thể như sau:

  • Đối tượng: tất cả sinh viên các trình độ Đại học, Cao đẳng đăng ký xét tốt nghiệp.
  • Thời gian áp dụng: bắt đầu từ tháng 01 năm 2024 (đợt 01/2024).
  • Lệ phí đăng ký xét tốt nghiệp: 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng chẵn).
  • Lệ phí đăng ký xét tốt nghiệp bao gồm: chi phí xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, bìa bằng, bảng điểm tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan và sinh viên nghiêm túc thực hiện theo nội dung Thông báo này./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Ái Cầm

Tin liên quan
Xem thêm