Thông báo kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2023

01/03/2023 - Lượt xem: 6165

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /TB-NTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng năm 2023

 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

        Thực hiện nhiệm vụ xét và công nhận tốt nghiệp năm 2023 cho sinh viên trình độ đại học, cao đẳng; Nhà trường thông báo đến sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và các đơn vị liên quan một số nội dung sau:

1.     Căn cứ pháp lý và đối tượng xét tốt nghiệp:

1.1 Căn cứ pháp lý:

- Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường;

- Quyết định số 369/QĐ-NTT ngày 30/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường.

1.2 Đối tượng:

- Là sinh viên đại học, cao đẳng của Trường thỏa các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 28 của Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

- Sinh viên có đăng ký và được Khoa/Viện quản lý sinh viên đề nghị bằng văn bản xét công nhận tốt nghiệp.

2.     Thời gian xét tốt nghiệp năm 2023 dự kiến:

- Đợt 1: bắt đầu đợt xét vào tháng 02/2023

- Đợt 2: bắt đầu đợt xét vào tháng 05/2023

- Đợt 3: bắt đầu đợt xét vào tháng 09/2023

Kế hoạch chi tiết sẽ được thông báo sau theo từng đợt xét tốt nghiệp.

3.     Một số lưu ý:

        - Sinh viên chủ động kiểm tra chương trình học và kết quả học tập trước khi đăng ký xét tốt nghiệp: Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ đúng theo chương trình khung ngành đào tạo; Đạt điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học từ mức trung bình trở lên (từ 2.00 theo điểm hệ 4); Đạt điều kiện xét tốt nghiệp (chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, kỹ năng) và tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

        - Trong thời gian quy định của mỗi đợt xét, sinh viên có trách nhiệm tự kiểm tra lại thông tin cá nhân tại cổng thông tin người học (https://phongdaotao.ntt.edu.vn/). Trường hợp có sai sót, sinh viên phải liên hệ phòng Công tác sinh viên, Phòng liên kết đào tạo (đối với sinh viên đào tạo liên kết) để điều chỉnh. Nhà trường in văn bằng cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trên cơ sở dữ liệu cá nhân tại cổng thông tin này. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan.

        - Trong thời gian đăng ký xét tốt nghiệp, sinh viên cần hoàn thành lệ phí xét tốt nghiệp và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến kết quả xét tốt nghiệp (chỉ thu lệ phí xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 2016 trở về sau).

        - Sinh viên đăng ký xét và xem kết quả tốt nghiệp tại cổng thông tin phòng Quản lý Đào tạo: https://phongdaotao.ntt.edu.vn/.

        - Thông tin liên hệ: phòng Quản lý Đào tạo - số điện thoại 19002039 (phím số 2), email: phongdaotao@ntt.edu.vn.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Lan Phương